Hva er egentlig god helse?

Hva er egentlig god helse?

God helse er noe de fleste ønsker seg og noe man streber etter. “Helse” er et vidt begrep og definisjonen vil variere etter kultur og hvor i verden man befinner seg. Helse-definisjonen har også endret seg med tiden og i takt med samfunnsutviklingen.

God helse er noe de fleste ønsker seg og noe man streber etter. “Helse” er et vidt begrep og definisjonen vil variere etter kultur og hvor i verden man befinner seg. Helse-definisjonen har også endret seg med tiden og i takt med samfunnsutviklingen. Verdens helseorganisasjon, WHO, benytter følgende definisjon av begrepet helse: “Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser”.

Dette er en positiv og bred definisjon, som omfatter hele mennesket, både den fysiske og psykiske helsen. Definisjonen har vært noe kritisert fordi den kan tolkes dit hen at en “dårlig dag” automatisk betyr “dårlig helse”. Livet er som kjent ikke strømlinjeformet – det vil være perioder som er mer krevende enn andre, uten at man direkte kan hevde at det medfører dårlig helse.

Økende forekomst av kronisk sykdom

Folk lever stadig lengre, noe som medfører en økning i aldersbetingede, kroniske sykdommer og helsesvikt. Jo eldre man blir, desto høyere er risikoen for å få kreft eller kroniske tilstander som høyt blodtrykk, sykdommer som lunge-, hjerte- og karsykdommer, diabetes, samt muskel- og skjelettsykdommer. Dessuten vil andelen eldre øke.

Både miljømessige og arvelige faktorer påvirker folks helse. WHO estimerer at andelen kronisk syke vil fortsette å stige de kommende årene. Slike typer sykdommer er store utfordringer i folkehelsen, og samlet betyr dette et økende press på helsevesenet. For den enkelte er det en personlig belastning på egen helse.

God helse selv med kronisk sykdom?

WHOs målsetning er at alle mennesker skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå. Da må behandlingsmuligheter være tilstede når det oppstår sykdom og skader. I global målestokk er tilstrekkelig og gratis tilgang til et godt helsevesen for alle dessverre ikke en realitet.

Gratis helsevesen i Norge gjør at befolkningen er sikret nødvendig helsehjelp, men hva med kronikerne og mennesker som er inn og ut av sykehus store deler av livet? Opplever mennesker med kroniske lidelser at de har god helse? Hva er egentlig god helse for en gjennomsnittsnordmann? Må man være helt frisk for å ha god helse?

“Helse – slik folk ser det”

I en artikkel med tittelen “Helse – slik folk ser det” fra 2001, tar Per Fugelli og Benedicte Ingstad opp mange interessante problemstillinger rundt temaet helse. Forfatterne intervjuet 80 personer i alderen 16 – 93 år, og de ønsket å vite hva intervjupersonene selv mente er god helse – i teorien. Intervjuobjektene ble plukket ut fra fem forskjellige lokalsamfunn, og man ønsket størst mulig variasjon i kulturelle og sosioøkonomiske forhold.

Det oppsiktsvekkende var at kun 17 av 80 svarte at god helse er “å ikke være syk”. Det svært mange derimot la vekt på, var trivsel. Her er en oversikt over hva folk mente helse var:

  • Helse er trivsel
  • Helse er funksjon
  • Helse er natur
  • Helse er humør
  • Helse er mestring
  • Helse er overskudd/energi

Forfatterne legger merke til at intervjuobjektene er fornøyde med å ha det “alminnelig bra”. Det vil altså si at de ikke “krevde” å ha det perfekt hele tiden. Så lenge trivselen var god kunne det veie opp for mye. “God livskvalitet, god trivsel – det er en betingelse for at du har et godt liv. Og det er vel da og at du har ei god helse for å oppnå det.”, sier en av intervjudeltakerne.

Risikofaktorer som kan forebygges:

Kroniske lidelser kan man være uheldig å få uansett hvor sunt man lever. Det er likevel noen hovedfaktorer som har stor negativ påvirkning på folks helse, og som ofte er forbundet med en eller flere sykdommer:

  • Tobakk og alkoholbruk og narkotikabruk
  • Lite fysisk aktivitet
  • Dårlig kosthold

Samfunnet har utviklet mer avansert medisinsk behandling som sørger for at folk kommer seg igjennom alvorlige sykdommer de før ville ha dødd av i ung alder. Det er imidlertid ikke nok å bare behandle disse tilstandene: Man må i tillegg forebygge, slik at sykdommen enten utsettes til senere i livet, eller forhindres helt.

Dessuten bør det nevnes at mellom 30 – 50 % av de foreskrevne legemidlene ikke tas på rett måte. Mange pasienter får problemer med medisinene når de flytter fra en omsorgssetting til en annen. Medisiner bidrar til økt trygghet og livskvalitet og at vi lever lenger og kan forhindre innleggelse på sykehus. Men de må tas riktig – man må for eksempel ikke blande visse medisiner.

Pasienten gis større ansvar for egen helse

Hvordan er det å leve med en sykdom eller helsetilstand som ikke kommer til å bedre seg, og så i tillegg få alt ansvaret for behandlingen “kastet i fanget”? Mange ønsker å være involvert i egen behandling og helse, men for andre er det en stor utfordring når oppgavene i stadig større grad overføres fra helsevesenet til deg som pasient. Man er innlagt i kortere perioder om gangen, og må selv koordinere egen helse og styre sin egen behandling utenfor sykehus.

Mange sykdommer holdes under kontroll i hverdagen ved at pasienten spiser riktig, trener, tar medisiner regelmessig og i riktige doser. I tillegg skal det følges opp timeavtaler hos fastlege, poliklinikker og spesialister, avhengig av hvilken sykdom det dreier seg om. Det er rett og slett mye å holde styr på når man er/blir alvorlig syk.

Kan HEAL-appen være til hjelp i forbindelse med egen helse?

HEAL-appen kan ikke gi deg god helse på magisk vis, men den kan hjelpe deg med å ta vare på din egen helse. Den er et uvurderlig verktøy for å strukturere viktig informasjon om din sykdom og helse. Vi ønsket å lage en app som kunne strukturere all informasjon knyttet til sykdommen, ens medisiner og ens helse. I tillegg ønsker vi å lage selvhjelpsgrupper på appen. Målet er å hjelpe hverandre mest mulig – man blir ofte ekspert på sin egen sykdom etter noen år og har mye å bidra med som kan hjelpe andre i liknende situasjoner. I appen kan folk få svar på spørsmål de lurer på og man kan motivere hverandre til å ta mere kontroll over sykdommen selv.

Med HEAL-appen blir det enklere å ta ansvar for egen helse i en sykdomsperiode. HEAL kan for eksempel hjelpe deg å ta medisiner riktig og til rett tid. Legg inn alle medisinene du bruker i appen, og få varsler om når det er på tide å ta neste medisindose. Det er veldig praktisk å ha all informasjonen og hele medisinhistorien med seg på mobilen. Da trenger du ikke være redd for om du skal glemme å si fra om noe ved neste legebesøk. For å opprettholde god helse gjennom en alvorlig sykdom er det viktig at du spiser nok og riktig. I HEAL-appen kan du notere ned maten du spiser og se hvor mange kalorier den har, samt hvilke næringsstoffer hverdagsmaten din inneholder (proteiner, karbohydrater, fett). I tillegg til hva slags mat du spiser, noterer du ned hvilke symptomer du opplever, og dermed kan man etterhvert se hvordan sykdommen utvikler seg i dynamikken. Alle data man legger til har en mening og funksjon, og samlet gir de deg en nyttig pekepinn på hvordan det står til med din egen helse.

Del på: facebook twitter